Kjære TVNorge- Discovery

Vi er med i en koalisjon av mer enn 200 globale sivilsamfunnsorganisasjoner og grupper som representerer tibetanere, uigurer, hongkongere, taiwanesere, sør-mongolere samt kinesiske demokrati- og menneskerettighetsorganisasjoner. Vi skriver til dere som representant for selskapet som skal kringkaste OL i Beijing 2022. Vi vil oppfordre dere til å revurdere denne kringkastingsavtalen, se vedlagte opprop. Under oppsummerer vi hvordan situasjonen er for undertrykte minoriteter, og for grupper med samfunnssyn som står i opposisjon til det totalitære diktaturet.

Å kringkaste lekene slik det er planlagt vil gi legitimitet til den kinesiske regjeringens eksepsjonelt undertrykkende politikk rettet mot tibetanere, uigurer, sørmongolere, hongkongere, samt kinesiske dissidenter og trossamfunn. Vi håper dere revurderer kringskastingsavtalen. Vi innser imidlertid at det ikke er sannsynlig at vårt ønske kan etterkommes. Derfor vil vi foreslå også en annen løsning som vil gi dere mulighet til å støtte arbeidet med å fremme respekt for folkeretten, menneskerettigheter og demokrati.

Det viktigste for oss er ikke å frata seere i Norge muligheten for å leve med i spennende idrettskonkurranser. Vi håper derimot at dere vil vurdere andre måter å snu propagandaen som kinesiske myndigheter opplagt vil forsøke å formidle under lekene. Vi foreslår tre grep dere kan ta i bruk:

1. Det viktigste delen av myndighetenes propagandaambisjoner er nesten sikkert åpningsseremonien. Vi vil derfor oppfordre om at denne ikke blir kringkastet, og utelat også gjerne avslutningsseremonien fra sendeplanen. Ingen av disse arrangementene har noe aspekt av å være idrettskonkurranser.

2. Sett av tid på sendeplanen for dokumentarer/filmer som viser fram hva som skjer i Kina under Xi Jinpings ledelse, og også tidligere overgrep i Kina. Ta gjerne kontakt med oss om dette, vi har mange forslag. Dette kan kanskje best stå på sendeplanen uka før OL starter.

3. Forbered gjerne noen portrettprogrammer der norske OL-utøvere snakker om sitt syn på problemstillinger om å arrangere OL i diktaturet Kina. Kanskje dette kan gjennomføres som en samtale mellom utøverne og representanter for våre grupper som bor i Norge? Vi hjelper selvfølgelig svært gjerne her også.

4. Omtal gjerne idrettsutøvere fra Taiwan som nettopp det, ikke representanter fra Kina eller kinesisk Taipei.

Vi ser frem til å høre fra dere!

Beste hilsen,

Den norske Uighurkomiteen,

Den norske Tibet-komité

Hongkongkomiteen i Norge,

Norsk Taiwansk Vennskapsforening

Oppsummering av situasjonen for de forfulgte gruppene vi representerer

I Øst-Turkestan (Xinjiang) er minst en million uigurer og andre lokale etniske grupper internert i «omskoleringsleirer», Forholdene i leirene er forferdelige, og mange menneskeliv er tapt på grunn av dette. De siste rapportene fra rekke menneskerettighetsorganisasjoner peker på at situasjonen preges av masseinternering, tvangsarbeid og drastisk befolkningsnedgang. Vitner fra konsentrasjonsleirene har gitt vitnesbyrd om voldtekt, gjengvoldtekt, tortur, tvangssterilisering og tilfeller hvor barn fratas av foreldre og sendes til offentlige barnehjem.

I Hongkong brukes den nye sikkerhetsloven til å forfølge og arrestere demokratiaktivister, som risikerer livstid i fengsel for å med fredelige midler kjempe for innbyggernes medbestemmelsesrett, lovfestet i Hong Kong Basic Law som trådte i kraft i 1997. Folkevalgte som er i opposisjon til den Beijing-innsatte byregjeringen kastes ut av sine verv uten å ha gjort noe annet enn å følge sin overbevisning og løfter til sine velgere. Historien forfalskes og skrives om, fagforeninger blir tvunget i oppløsning, og markeringer til støtte for demokrati i fastlands-Kina behandles som alvorlige trusler mot nasjonens sikkerhet. Autonomien som ble lovet for femtiårsperioden fram til 2047 er nå ikke-eksisterende.

Gjentatte overgrep fortsetter å skje i det okkuperte Tibet, som ifølge en rapport fra Freedom House for 2020 er et av verdens mest undertrykte og lukkede områder. Det rapporteres om tvangsforflytning av nomader til arbeid i fabrikker andre steder i Kina, samt utstrakt bruk av omskoleringsleire for munker og nonner som ikke erklærer troskap til partiet. Tibetanske barn nektes å lære sitt morsmål, og protester mot dette straffes med fengsel.

*********

Dear TV Norge,

We are part of a coalition of more than 200 global civil society organizations and groups representing Tibetans, Uighurs, Hong Kongers, Taiwanese, southern Mongols, as well as Chinese democracy and human rights organisations. We are writing to you as a company representative that will broadcast the Olympics in Beijing 2022. We would encourage you to reconsider this broadcasting agreement, see the attached appeal. Below we summarize how the situation is for oppressed minorities, and for groups with social views that are in opposition to the totalitarian dictatorship.

Broadcasting the Games as planned will give legitimacy to the Chinese government’s exceptionally repressive policies aimed at Tibetans, Uighurs, southern Mongols, Hong Kongers, as well as Chinese dissidents and denominations. We hope you reconsider the broadcasting agreement. However, we realize that it is unlikely that our wish will be granted. Therefore, we will also propose another solution that will give you the opportunity to support the work of promoting respect for international law, human rights and democracy.

The most important thing for us is not to deprive viewers in Norway of the opportunity to participate in exciting sports competitions. On the other hand, we hope that you will consider other ways of reversing the propaganda that the Chinese authorities will obviously try to convey during the Games. We suggest three measures you can use:

1. The most important part of the authorities’ propaganda ambitions is almost certainly the opening ceremony. We would therefore urge that this not be broadcast, and we would also like to omit the closing ceremony from the broadcast schedule. None of these events have any aspect of being sports competitions.

2. Set aside time on the broadcast schedule for documentaries / films that show what is happening in China under Xi Jinping’s leadership, and also previous abuses in China. Feel free to contact us about this, we have many suggestions. This may be best on the broadcast schedule the week before the Olympics start.

3. Feel free to prepare some portrait programs where Norwegian Olympic athletes talk about their views on hosting the Olympics in the dictatorship of China. Maybe this can be carried out as a conversation between the athletes and representatives of our groups who live in Norway? Of course we are very happy to help here as well.

We look forward to hearing from you!

Best regards,

Norwegian Uyghur Committee

The Norwegian Tibet Committee

Hong Kong Committee in Norway

Norwegian Taiwanese Friendship Association

Summary of the situation for the persecuted groups we represent

In East-Turkestan (Xinjiang), at least one million Uighurs and other local ethnic groups are interned in «reeducation camps». Conditions in the camps are appalling, and many lives have been lost as a result. The latest reports from several human rights organisations indicate that the situation is characterised by mass internment, forced labour and drastic population decline. Witnesses from the concentration camps have testified about rape, gang rape, torture, forced sterilisation and cases where children are deprived of their parents and sent to public orphanages.

In Hong Kong, the new security law is used for prosecuting and arresting democracy activists, who risk life in prison to fight for the citizens’ right to vote by peaceful means, enshrined in the Hong Kong Basic Law, which entered into force in 1997. Elected members of the City government are thrown out of office without doing anything other than following their convictions and promises to its constituents. History is falsified and rewritten, unions are forced into disintegration, and signs in support of democracy in mainland China are treated as serious threats to the nation’s security. The autonomy that was promised for the fifty-year period until 2047 is now non-existent.

Repeated abuses continue to take place in occupied Tibet, which according to a report from Freedom House for 2020 is one of the world’s most oppressed and closed areas. There are reports of forced relocation of nomads to work in factories elsewhere in China, as well as extensive use of retraining camps for monks and nuns who do not declare allegiance to the party. Tibetan children are denied to learn their mother tongue, and protests against this are punishable by imprisonment.