En studie om press og kontrol

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har Proba samfunnsanalyse gjennomført en undersøkelse av forekomst av press og kontroll med utspring i opprinnelsesland, rettet mot personer med innvandrerbakgrunn i Norge, f.eks. uigurer. Rapporten viser at for de som utsettes for press og kontroll fra opprinnelseslandet, kan det ha store personlige konsekvenser, både for dem selv, og i mange tilfeller, for familiene deres i opprinnelseslandet.

Pressmidlene som benyttes fra opprinnelseslandet kan være: ekskludering fra religiøse, kulturelle og sosiale sammenhenger, nekting av konsulære tjenester ved opprinnelseslandets utenriksstasjoner, trusler, diskreditering, og sanksjoner rettet mot familiemedlemmer i opprinnelseslandet som inkluderer blant annet arrestasjoner og tap av ulike rettigheter. Probas inntrykk av dette studiet er at de som utsettes for press og kontroll, opplever det som svært belastende, informantene foreteller også om fryktkultur i enkelte diasporamiljøer.

Press og kontroll mot uigursk diaspora i Norge oppfattes følge studiet som en forlengelse av den forfølgelse som kinesiske myndigheter retter mot den uigurske minoriteten i Øst-Turkestan. Proba sin studie observerer at det å bli utsatt for press og kontroll kan medføre store personlige konsekvenser. Særlig blant uigurene opplever informanter reaksjoner som psykisk uhelse. Ingen andre disporagrupper enn uigurer opplever så omfattende sanksjoner mot familie i opprinnelsesland, gitt omfanget av kinesiske myndigheters internering og andre former for forfølgelse av uigurer i Øst-Turkistan.

Et viktig funn av dette studium er at press og kontroll bidrar indirekte til å svekke informantenes tillit til norske samfunnsinstitusjoner, særlig i justissektoren. Flere informanter forteller at de ikke føler at norsk politi gjør nok for å beskytte dem, verken når det gjelder forebygging eller etterforskning og straffeforfølgelse.

Uiguriske informanter forteller at de har fått beskjed fra kinesiske myndigheter om å fylle ut ulike skjemaer, sende kopi av pass (inkluderer norsk statsborger), kontrakt til arbeidsplass eller studiesteder, eller sende et bilde av seg selv foran ulike norske institusjoner. Disse hendelsene satt mange uigurer i diasporaen under krysspress. De frykter for hva som kan skje hvis de sender dokumentasjonen, og de frykter hva som kan skje dersom de unnlater å gjøre det. Mange uttrykker også sterk bekymring for at familiemedlemmer skal bli internert.

Et av intervjuene forteller at en norsk-uigurer, i forbindelse med besøk i Kina, har opplevd å bli hentet inn til politistasjonen for avhør. Politiet har tatt passet under avhøret, noe som har medført sterk redsel for ikke å slippe ut. Politiet har også tatt kontroll over mobiler og muligens inspisert disse. En av informantene antok at politiet ønsket å finne kontakt- informasjon til personer i Norge på telefonen. Politiet stilte spørsmål rundt motivene for å reise ut av Kina, for å dra til Norge, og for å besøke Kina. På politistasjonen tok politiet blodprøver, fingeravtrykk, DNA-prøver og kopi av ID-papirer, og fotograferte ansiktet fra ulike vinkler. Politiet har bedt om at personer leser høyt fra avisartikler. Det antas at dette er for å få opptak av stemmen med sikte på å kunne utføre stemmegjenkjenning.

Studien konkludere at uigurene i Kina og diasporaen er utsatt for press om å innordne seg politisk, kulturelt og religiøst. Handlingene kan gi store konsekvenser, flere opplever redusert psykisk helse, noe som i sin tur kan gi redusert deltakelse på ulike livsområder. Frykt og bekymring for at ens nærmeste skal utsettes for noe er utbredt; spesielt er det utstrakt bekymring for familiemedlemmer i opprinnelseslandet. Enkelte opplever også svekket tillit til medmennesker og norske samfunnsinstitusjoner.

Referanse:

Jens Plahte / PROBMA Samfunnsanalyse (2020), Press og kontroll – en studie av økonomisk, ideologisk eller religiøst press med utspring i opprinnelsesland, rettet mot personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Proba-rapport nr. 3, Prosjekt nr. 19046. (Hentet fra: https://proba.no/rapport/press-og-kontroll-en-studie-av-okonomisk-ideologisk-eller-religiost-press-med-utspring-i-opprinnelsesland-rettet-mot-personer-med-innvandrerbakgrunn-i-norge/)