Åpent Brev til Utenriksministeren

Kjære Utenriksministeren Anniken Huitfeldt,  

Vi henvender oss til deg med dyp bekymring og kritikk angående Kinas behandling av uigurer, som utgjør grove brudd på menneskeheten og folkemord. Vi ser på den kommende møte mellom utenriksministeren Anniken Huitfeldt og hennes kinesiske kollega som en unik mulighet til å ta opp dette viktige spørsmålet. Norge har potensial til å spille en betydningsfull rolle, og det er viktig at vi ikke forblir passive under en så alvorlig humanitær krise. Vi setter pris på at Norge har tatt opp den alvorlige situasjonen i Øst Turkistan i FN, men gitt den alvorlige situasjonen og begrensningene i internasjonale domstoler og Sikkerhetsrådet, er det avgjørende at Norge bruker bilaterale kanaler for å øke presset på Kina for å stanse menneskerettighetsbruddene i regionen. Vi håper denne nye muligheten til dialog vil bidra til et fremskritt og handling for å beskytte uigurer og andre berørte grupper. 

Det pågående folkemordet er resultatet av en rekke systematiske overgrep: Innsamling av biometriske data fra uiguriske innbyggere, overvåkning av uiguriske familier, kriminalisering av uigurisk religiøs praksis, ødeleggelse av uigurisk kultur, språk, litteratur og alle markører for uigurisk identitet, masseinternering og -fengsling uten lov og dom, tvangsarbeid som forurenser globale forsyningskjeder, utbredt voldtekt, tortur og seksuell mishandling, tvungen familieadskillelse, plassering av barn fra forsvunnede foreldre på statlige barnehjem, og tvungne aborter og sterilisering av uiguriske kvinner i fertil alder. I september/desember 2020 leverte Uigur-tribunalet i London, under ledelse av Sir Geoffrey Nice, sjefsanklager mot Slobodan Milosevic, sin dom. Dommen slo fast at kinesiske myndigheter begår forbrytelser mot menneskeheten i Øst-Turkistan/Xinjiang. Tribunalet fant også bevis for at en av de fem definisjonene for folkemord er oppfylt — «å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen». I august 2022 offentliggjorde FNs høykommissær for menneskerettigheter sin rapport som slo fast at Kina begår handlinger som bryter med internasjonal straffelov, og kan være forbrytelser mot menneskeheten. Så langt har FNs menneskerettighetsråd feilet i å behandle rapporten. 

I møte med den kinesiske utenriksministeren denne uken, ber vi deg, som Norges folkevalgte utenriksminister, om å ta opp følgende saker og kreve en umiddelbar og betydningsfull endring i Kinas praksis: 

Tvangsarbeid 

Tvangsarbeid i Øst Turkistan og den økende bruken av tvangsarbeid i Kina utgjør en betydelig trussel som øker risikoen for at Norge kan bli indirekte involvert i kjøp av produkter som er basert på moderne slaveri. Tidligere hendelser, som regjeringens kjøp av munnbind laget i arbeidsleirer, har tydelig demonstrert hvor viktig det er å adressere denne problematikken. I tillegg har Statskrafts involvering i tvangsarbeid gjennom solcelleproduksjonen satt et alvorlig søkelys på behovet for å sikre at norske selskaper ikke blir medskyldige i menneskerettighetsbrudd. I møte med den kinesiske utenriksministeren, oppfordrer vi deg til å klargjøre Norges bekymring knyttet til tvangsarbeid og slaveri. Det er viktig å understreke at forbudet mot tvangsarbeid og slaveri er et etablert jus cogens-prinsipp, noe som betyr at det er bindende for alle medlemmer av det internasjonale samfunnet uten unntak. Som er nasjon som er forpliktet til å respektere internasjonal rett, må Norge sikre at kinesiske samarbeidspartnere følger de samme standardene. Dersom de ikke kan oppfylle disse kravene, må norske bedrifter vurdere å flytte sin produksjon til andre land som kan garantere at menneskerettighetene blir respektert. 

Konsentrasjonsleirene

Konsentrasjonsleirene i Øst-Turkstan utgjør en forferdelig og systematisk forfølgelse av uigurer. Til tross for internasjonal bekymring og press har det ikke kommet noen indikasjon på at kinesiske myndigheter har lettet på undertrykkelsen. Skremmende rapporter antyder at opp mot tre millioner mennesker er fengslet i disse leirene, hvor tidligere fanger har fortalt grusomme historier om tortur, hjernevasking, seksuelle overgrep og dødsfall. Der er avgjørende at utenriksministeren tar opp denne alvorlige menneskerettighetskrisen med den kinesiske utenriksministeren. Det er essensielt at utenriksministeren understreker prinsippet om at ingen skal berøves sin frihet med mindre de er tiltalt eller dømt for internasjonal anerkjent straffbar handling etter en rettferdig og offentlig rettssak. Kina må umiddelbart løslate alle som er urettmessig fengslet i konsentrasjonsleirene i Øst Turkistan. Det internasjonale samfunnet må stå sammen og kreve at menneskerettighetene blir respektert, og at en slik systematisk undertrykkelse får konsekvenser. 

Tvangssterilisering 

Det har kommet foruroligende rapporter, basert på forskning utført av Dr. Adrian Zenz, som avdekker tvangssterilisering av uigurske kvinner i fertil alder i Øst Turistan. Disse funnene peker på en alvorlig systematisk krenkelse av menneskeheten. Tvangssterilisering er en inngripende og umenneskelig praksis som ikke kan tolereres under noen omstendigheter. Vi ber utenriksministeren Anniken Huitfeldt om å ta opp denne grusomme praksisen med den kinesiske utenriksministeren. Det er avgjørende at Norge, som en forkjemper for menneskerettigheter og rettferdighet, tar sterkt avstand fra enhver form for folkemord og krenkelse av menneskerettighetene. Det må understrekes klart og tydelig at «å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen en bestemt gruppe» er en av de fem definisjonene av folkemord i henhold til folemordkonvensjonen. Vårt felles ansvar er å sikre at ingen grupper blir undertrykt eller utsatt for folkemord, og at alle individer kan leve med verdighet og frihet. 

FN rapporten

En gransking utført av tidligere FNs Høykommissær for menneskerettigheter av situasjonen i Øst Turkstan avdekker alvorlige funn som ble presentert for FNs Menneskerettighetsråd i fjor. Rapporten konkluderte med at det begås systematisk, omfattende, og grusomme menneskerettighetsbrudd i regionen på et nivå som kan klassifiseres som forbrytelse mot menneskeheten. Det er svært bekymringsfullt at kinesiske myndigheter lyktes i å hindre drøfting av denne rapporten i MR-rådet. Vi oppfordrer utenriksministeren til å ta opp denne saken direkte med den kinesiske utenriksminister. Det er avgjørende at Kina slutter å motarbeide behandlingen av rapporten om situasjonen i Øst Turkistan. En fullstendig og rettferdig behandling av denne rapporten er nødvendig for å sikre ansvarliggjøring, rettferdighet og beskyttelse av menneskerettighetene til alle som er berørt av de pågående bruddene mot uigurer. 

Med vennlig hilsen, 

Den norske Uighurkomiteen